1. Avís legal

Benvingut a la pàgina Web d'assessorament i cerca d'Ajuts Públics, i a través de la qual s'ofereixen productes i serveis per part d'Indra Business Consulting S.L., (d'ara endavant, Indra).

Les presents disposicions tenen per objecte regular l'accés i la navegació d'aquesta pàgina Web que Indra posa a disposició dels usuaris d'Internet.

 

2. Qui som

Indra Business Consulting S.L. amb C.I.F. nº B-82627019, té el seu domicili social a Roc Boronat, 133, pis 9 i pis 10, 08018 Barcelona, ​​España i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 34.938, Foli 178, i Full B-256.778.

 

3. Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l’accés i la utilització de la pàgina https://ayudaspublicas.minsait.com/ que Indra posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel sol ús d’aquests serveis.

Indra es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Indra no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per tal, en el seu cas, d’evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés a aquesta pàgina web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa, és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Indra no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. Indra Business Consulting, S.L.U.  no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en ell, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l‘usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la pàgina web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Indra no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la pàgina web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema inforàtic, els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'usuari per aquest motiu. 

 

4. Política de protecció de dades de caràcter personal

Indra informarà, amb caràcter previ i adequadament a l’usuari amb la finalitat que aquest pugui prestar el seu consentiment explícit al tractament de les seves dades per part de la companyia, per tal de gestionar la petició formulada i proporcionar informació sobre els productes i serveis que ofereix el grup Indra. En aquests casos, les dades es consideren imprescindibles i s’utilitzaran únicament amb la finalitat que s’indiqui a la clàusula específica juntament amb el formulari de recull de dades, i es conservaran durant el temps necessari per tal de complir amb la finalitat per a la que es recullen, per tant, si no es faciliten, no serà possible emetre informació sobre aquests productes o serveis. 

En el tractament, les dades de caràcter personal podran ser objecte de cessió a la resta d’empreses que formen el grup Indra. A través del següent link es pot consultar el llistat complet de les empreses que constitueixen aquest grup: https://www.indracompany.com/es/sociedades-pertenecientes-indra-sistemas. En el cas que fos necessari transferir les dades a un tercer país que no garanteixi un nivell de protecció adequat de les dades, Indra garanteix l’adopció de mesures de seguretat reconegudes en estàndards internacionals. En tot cas, Indra garanteix l’adopció de les mesures de seguretat dirigides a garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris. 

L’usuari, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, podrà revocar el consentiment prestat i exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat en els termes especificats en la legislació sobre protecció de dades, dirigint una comunicació a la direcció de correu electrònic: dpo@indra.es indicant de quin canal o assumpte vulgui donar-se de baixa; o dirigint-se per escrit a: Oficina de Privacitat i Protecció de Dades-Indra Sistemas S.A., Avinguda de Bruselas, 33-35, Alcobendas, 28108 Madrid. Tanmateix, s’informa als usuaris que podran interposar les reclamacions que considerin oportunes davant l’autoritat de control, a través del següent enllaç: http://www.aepd.es.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina web d’Indra, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements continguts dins la mateixa són titularitat d’Indra a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web www.indracompany.com. 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. 3) Aquest document haurà d’incloure sempre una referència de que és propietat d’Indra 4) Que cap dels continguts relacionats en aquesta pàgina web siguin modificats de cap manera. 5) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

Aquesta pàgina Web pot contenir referències a marques comercials o marques registrades d’Indra. Queda prohibit el seu ús sense el consentiment previ i exprés d’Indra. Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris, sense que es pugui entendre que l’accés a la pàgina Web atribueixi cap dret sobre les mateixes.

Indra és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers. Indra reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o compareixença a la pàgina web l’existència de drets o responsabilitats d’Indra sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini recomanació per part d’Indra.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta pàgina web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’Indra, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

6. Legislació i jurisdicció aplicable

El present avís legal, així com la resta de continguts de la pàgina web es regeixen per les lleis espanyoles, quedant Indra i l’usuari sotmesos per a qualsevol controvèrsia als Jutjats i Tribunals de la Villa de Madrid (Espanya) amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.